top of page
Belangrijke reisdocumenten
Besluitvorming over de beide agenda's

Er zijn twee reizen die gelijktijdig verlopen maar beiden volgens een net iets andere route. Hoe verloopt de besluitvorming, wie gaat waarover?

143.jpg

23 oktober 2019: Regiobrede Raadsledenbijeenkomst

Beeldvorming. Eerste toelichtende bijeenkomst strategische agenda’s.

Deze bijeenkomst heeft tot doel om te informeren over de strategische  agenda’s, zodat raadsleden een beeld kunnen vormen van de richting en de keuzes in de strategische agenda’s. De conceptagenda’s zullen dan op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Op deze avond is er ruimte voor toelichtende/verduidelijkende vragen. Is de insteek helder en herkenbaar n.a.v. de input die in het proces is gegeven? De strategische agenda’s zullen niet voorafgaand aan 23 oktober worden toegezonden maar op hoofdlijnen worden gepresenteerd.

 


Januari 2020 (datum volgt): Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van Gemeenteraden (VVBG) 
Eerste oordeel.
 

De Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van Gemeenteraden (VVBG) is voor alle gemeenteraden en Algemeen Besturen (AB’s) van de waterschappen. Het doel van deze vergadering is een eerste oordeel vormen over de (concept) strategische agenda’s. Aan de hand van vooraf ingebrachte reacties op de conceptagenda kan middels bijvoorbeeld een Mentimeter worden gepolst hoe gemeenteraden en AB’s aankijken tegen de beide agenda’s. Dit heeft als voordeel dat gemeenteraden een gevoel krijgen wat er in brede zin leeft bij de verschillende gemeenteraden t.a.v. deze agenda’s. Dit kan dan door de verschillende raden worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming in de eigen organisatie (college/Dagelijkse Besturen en gemeenteraden/AB’s). De regio zal zorgen voor een verslag en scores op de Mentimeter zodat de gemeenteraden en AB’s dit mee kunnen nemen in de formele besluitvorming in de eigen gemeenteraad.

 


Februari 2020 (datum volgt): Commissievergadering
Tweede oordeel.


De concept-Agenda van Regio Noordoost Brabant, vergezeld met de reacties en peilingen van de verenigde voorbereidende bijeenkomst van gemeenteraden, zal voor het gemeentelijke oordeel in de commissies worden besproken. Daar vindt een  tweede oordeelsvorming plaats, voorbereidend op de lokale besluitvorming.

De concept-Agenda van AgriFood Capital wordt aangeboden met het voorstel hier een zienswijze op in dienen. Ook hiervoor kan het verslag van de bijeenkomst van VVBG een hulpmiddel zijn.

 


Eind maart 2020 (datum volgt): Gemeenteraad
Besluitvorming strategische agenda. 

Besluitvorming over de agenda van Regio Noordoost Brabant vindt plaats eind maart.  De datum eind maart is cruciaal, omdat dit samenhangt met de begrotingscyclus in gemeenteraden. De strategische agenda hangt samen met besluitvorming over het samenwerkingsconvenant. Besluitvorming over het convenant heeft mogelijk gevolgen voor de begrotingen, waardoor eind maart wel een uiterste moment is voor vaststelling. In de gemeenteraad vindt besluitvorming plaats over de Strategische Agenda van Regio Noordoost Brabant. De Strategische Agenda van AgriFood Capital zal geagendeerd worden in de raden met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

bottom of page